Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies w celu realizacji usług. Informacja o cookies zamknij

Sklep internetowy kom-gsm.pl jest wlasnością firmy KOM-GSM AKCESORIA Rafał Rusnarczyk z siedzibą w Starym Sączu, ul. Krakowska 33, 33-340 Stary Sącz identyfikująca się numerem NIP: 734-331-96-09 oraz REGON: 362210027

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Strona internetowa kom-gsm.pl umożliwia podmiotom korzystającym ze sklepu czyli użytkownikom:

 • rezerwację towarów oferowanych w punkcie odbioru w Starym Sączu przy ulicy Krakowskiej 33
 • składanie zamówień dotyczące towarów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego kom-gsm.pl i zawierania umów pomiędzy sprzedawcą firmą KOM-GSM a użytkownikiem, sprzedaży towarów i świadczenia usług na odległość.
 • uzyskanie informacji o produktach i usługach dostępnych na stronie internetowej kom-gsm.pl

INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r Nr 144 poz 1204 z późn. zm. ) informujemy że aby korzystać ze Sklepu internetowego kom-gsm.pl urządzenie komputerowe użytkownika i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:
  - System operacyjny Windows XP lub nowszy
  - System operacyjny OS X 10.9 lub nowszy
  - Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z obsługą JavaScript i Cookies
  - Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z obsługą JavaScript i Cookies
  - minimalna rozdzielczość ekranu to 1280 na 720 pixeli
  - dla urządzeń mobilnych wersja Android: 4.1.2 Jelly Bean lub nowszy; iOS 7 lub nowszy oraz Windows Phone 8 lub nowszy z przeglądarką z włączoną usługą JavaScript oraz pliki Cookie.

OCHRONA DANYCH:

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych w serwisie internetowym jest Sprzedawca, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: komgsm.sklep@gmail.com
 • W przypadku rejestracji bądź złożenia zamówienia bądź pytania gromadzone są następujące dane; imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania bądź siedziby, adres e-mail, telefon a w przypadku firm dodatkowo numer NIP i nazwa firmy
 • Te dane są wykorzystywane w celu: 
  - realizacji zamówienia przez sprzedawcę firmę KOM-GSM AKCESORIA oraz podmioty doręczające (Poczta Polska, DPD)
  - za zgodą użytkownika do informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sprzedawcę
 • W celu realizacji umowy dane mogą być przekazane firmom przewozowym
 • Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych
 • Sprzedawca zabezpiecza przekazywane elektronicznie dane osobowe i numery kont na stronie certyfikatem SSL, zabezpiecza to dostęp do danych osobom niepowołanym
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każda osoba której dane przetwarza usługodawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo aktualizacji i poprawiania.

CENY I DOKUMENTACJA ZAKUPU:

 • Ceny na sklepie internetowym kom-gsm.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto - zawierają podatek 23%
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, zamieszczania informacji o nowościach w ofercie, prowadzenia i zakańczania promocji i wyprzedaży oraz ich odwoływania. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na złożone już zamówienia i rezerwacje
 • Na wszystkie zakupione towary i usługi wystawiany jest paragon a na życzenie faktura VAT
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2011r Nr 177 poz. 1054) Kupujący akceptuje wystawianie faktur i przesyłanie ich w postaci elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mailowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA:

 • Zamówienia i rezerwacje w sklepie internetowym mogą być składane za pomocą strony internetowej kom-gsm.pl
 • Złożenie zamówienia bądź rezerwacji wymaga podania poprawnych danych tj; imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu email, numeru telefonu a w przypadku firm NIPu służącego do wystawienia faktury.
 • Przy wyborze opcji paczkomaty prosimy o e-maila z wskazaniem paczkomatu (mapa paczkomatów na stronie www.paczkomaty.pl :
  paczkomat WAW007B 00-033 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 - okaz poprawny numer telefonu komórkowego na który przyjdzie sms z kodem odbioru
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary prezentowane na sklepie internetowym pokrywały się ze obecnym stanem magazynowym. W przypadku jakichkolwiek niedogodności kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności wybranego towaru lub wydłużonym czasem oczekiwania. W przypadku braku towaru bądź niemożności dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot pełnej wpłaconych środków
 • Płatności za towar powiększony o kwotę dostawy należy dokonać przelewem bankowy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia na dane:

KOM-GSM AKCESORIA Rafał Rusnarczyk
Krakowska 33
33-340 Stary Sącz
mBank:
71 1140 2004 0000 3702 8186 7356

WAŻNE: w tytule należy podać numer zamówienia

 • Sklep internetowy kom-gsm.pl zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w ciągu 24 - 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności
 • Na czas dostarczenia towaru wpływ ma wybór przewoźnika, szczegóły w zakładce "Dostawa"
 • Po otrzymaniu przesyłki kupujący powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość, w przypadku nieprawidłowości zalecamy kupującemu spisanie protokółu reklamacyjnego z kurierem
 • Nie wysyłamy przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

OFEROWANE TOWARY:

Oferowane na sklepie internetowym kom-gsm.pl towary są w 100% oryginalne, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 • Klient który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do sprzedawcy z związku z odstąpieniem od umowy ponosi klient.
 • Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorce, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach wymienionych w Art 38 a w szczególności odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przed przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem
 • Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

Oświadczam że odstępuje od umowy sprzedaży z dnia ...... numer paragonu ...... której przedmiotem był .....

Umowa została zawarta w dniu ..... poprzez serwis allegro / sklep kom-gsm.pl (niepotrzebne skreślić) Zakupiony towar otrzymałem w dniu .....

Imię i nazwisko kupującego wraz z adresem:
Login kupującego allegro / numer zamówienia sklepu internetowego: .....
Zwracane towary oraz ich ilości: .....
Kwota do zwrotu: .....
Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: .....
Numer rachunku bankowego: .....

(czytelny podpis)

RĘKOJMIA:

 • Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad. W odniesieniu do Kupujących będącymi Konsumentami odpowiada za wady towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, szczególnie art. 556 (Rękojmia za wady)
 • Wszelkie reklamacje związane z towarem bądź realizacją Umowy sprzedaży klient może kierować emailowo na adres komgsm.sklep@gmail.com lub w formie pisemnej na adres KOM-GSM Krakowska 33, 33-340 Stary Sącz
 • Kupujący który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia wadliwej rzeczy na adres Sprzedawcy. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy
 • Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu KOM-GSM Krakowska 33, 33-340 Stary Sącz
 • Towar powinien być wysłany z akcesoriami które mogą mieć wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia ów wady.
 • Kupujący powinien dostarczyć towar wraz z szczegółowym opisem wad, opisać swoje żądania i na jakiej podstawie (rękojmia/gwarancja) oraz podać swoje dane kontaktowe / numer zamówienia.
 • Odsyłany towar powinien być w miarę możliwości zabezpieczony aby zapobiec uszkodzeniom
 • Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, w przypadku nieuznania reklamacji przedstawi on swoje uzasadnienie w decyzji.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada jedynie za wady stwierdzone przed upływem roku od wydania rzeczy.
 • Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że przedsiębiorca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi przedsiębiorca nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.
 • W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona ( Art. 558)
 • Firma KOM-GSM nie stosuje polityki towarów zastępczych

GWARANCJA:

 • Wszystkie towary oferowane w sklepie kom-gsm.pl objęte są gwarancją sprzedawcy, producenta bądź importera. Szczegółowe informacje znajdują się na karcie produktu
 • W przypadku usterki prosimy o kontakt emailowy pod adresem komgsm.sklep@gmail.com, prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia oraz opis usterki
 • Po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą reklamowany towar należy odesłać na adres: KOM-GSM S.C. Krakowska 33, 33-340 Stary Sącz, towar powinien być zabezpieczony na czas transportu.
 • Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne
  - naturalne zużycie produktu w skutek użytkowania
  - uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania towaru
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji
 • Udzielenie gwarancji przez sprzedawce nie wyklucza możliwości reklamacji towaru przez Konsumenta z tytułu tytułu rękojmi.
 • Przykładowy formularz reklamacyjny:

FORMULARZ REKLAMACYJNY:

miejscowość, data: 
Numer paragonu / FAKTURY:
Numer zamówienia
Dane reklamującego: 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy:
 • login(dotyczy wyłącznie allegro):
 • adres:
 • telefon kontaktowy:

Opis usterki:

podpis reklamującego

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

 • Konsument który nie chce przenosić sporu z sprzedawcą na drogę sądową ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńw myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( Dz. U. 2016r poz.1823) Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi między innymi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu w przypadku firmy KOM-GSM jest to https://www.uokik.gov.pl/

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w oparciu o Kodeks Cywilny, Firma nie stosuje Kodeksu Dobrych Praktyk.